Att bo i en bostadsrättsförening

Så fungerar en bostadsrätt

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som har till uppgift att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen genom upplåtelse av lägenhet. Detta sker mot vederlag utan begränsningar i tiden. Så länge man betalar sina avgifter och sköter andra åligganden, har man som medlem ett starkt besittningsskydd.

En bostadsrättshavare har rätt att göra ändringar i sin lägenhet, men vid avsevärda förändringar krävs medgivande från styrelsen.

Bostadsrättshavarens rättigheter/skyldigheter styrs av bostadsrättslagen, föreningens stadgar samt eventuellt speciella ordningsföreskrifter.

Nyttjanderättens förverkande
En bostadsrättshavare, som inte uppfyller sina förpliktelser gentemot föreningen har förverkat sin bostadsrätt. Detta innebär att bostadsrättshavaren inte kan bo kvar, utan måste flytta från lägenheten. Han upphör samtidigt att vara medlem i föreningen.

Förverkande av bostadsrätt får endast ske utifrån lagens grunder. De viktigaste skälen är följande:

  • Dröjsmål med betalning av årsavgifter med mer än två vardagar efter förfallodagen.
  • Uthyrning av lägenheten i andra hand utan styrelsens medgivande eller utan tillstånd från hyresnämnden.
  • Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för lägenhetens inre underhåll.

Styrelsen och föreningsstämman

Styrelsen är föreningens ledning och verkställande organ. Den väljs av medlemmarna på föreningsstämman och ansvarar för föreningens förvaltning. Den kan fatta beslut i alla frågor där inte lag eller stadgar ger stämman beslutanderätt.

Direkt inflytande över föreningens verksamhet utövas på föreningsstämman (årsmötet). Det är därför viktigt att själv vara med då. En passiv medlem kan inte klaga på styrelsens arbete.

Vid överlåtelse av lägenhet blir köpet definitivt först då köparen antagits som medlem i bostadsrättsföreningen, dvs godkänts av styrelsen samt protokollförts.